I mange land brukes antibiotika for å forebygge sykdommer, men i Norge brukes det kun for å behandle syke dyr. Målrettet jobbing for god dyrehelse i mange år, har gitt mindre sykdom og mindre behov for antibiotika. Norske kyr har generelt god helse og Norge er blant de beste i verden på restriktiv bruk av antibiotika i husdyrhold.

Av og til kan sykdom forekomme, for eksempel jurbetennelse hos kyr. Det er veterinær som bestemmer om det skal brukes antibiotika og som foreskriver dette. Kyr som blir behandlet skal merkes godt og melka skal skilles bort og ikke brukes. 

Norge har verdens strengeste regime på medisinbruk for melkekyr, og vi har nulltoleranse for medisinrester i melk. Alle tankbiler med melk blir analysert før inntapping på meieri og dersom testen gir utslag på medisinrester blir all melk på det aktuelle lasset destruert.  

Tankbilsjåførene tar ut en prøve av melka som leveres fra hver enkelt produsent. Dersom det påvises medisinrester på lasset, blir alle disse leverandørprøvene analysert, slik at man kan spore medisinrestene tilbake til den bonden som har levert melk med medisinrester. Vedkommende straffes med bøter etter gjeldende kvalitetsregelverk.

Q- Meieriene har noen få tilfeller av at lass på tankbilen får påvist medisinrester hvert år. I disse tilfellene er det utelukkende uhell og/eller dårlig kommunikasjon til avløser som er årsaken.

Tips:

 • Merk kua godt, med fotbånd, halsbånd e.l. som synes godt FØR behandling starter
 • Melken melkes i avløp eller slås ut
 • Husk at tilbakeholdelsesfristen kun er en anbefaling
 • Ikke melk kua i melketanken før du er sikker på at den er medisinfri
 • Det er mulig å sende en ekstra melkeprøve av kua til meieriet for test om du er usikker
 • Vær obs dersom kua går i fellesarealet – kua kan lekke melk i liggebås som smitter over på andre kyrs spener eller patting kan forekomme og andre kyr får reststoffer i sin melk som kan komme i melketanken.

Robot:

 • Ikke slipp kua ut fra separasjonsbinge/velferdsavdeling før du har programmert roboten
 • Ikke legg inn sluttdato for utskilling på robot – bare alarm
 • Kontroller alltid at kyr som er under behandling melkes i avløp
 • Legg inn ekstra vask i robot etter behandlet ku er melket
 • Sjekk at ventiler på melkeroboten fungerer optimalt, og at det ikke ligger igjen melkerester i rør som kan gå til melketanken.

Dersom uhellet er ute:

 • Kontakt Q- meieriene – produsenttjenesten
 • Er du sikker på at det er antibiotika i melketanken – TØM UT ALL MELK
 • Vask tanken før oppstart av melking igjen dersom du har slått ut melk
 • Er du usikker kan melka testes FØR den hentes av melkebilen. 
 • Melkebilsjåfør tar alltid test før neste henting dersom det har vært påvist medisinrester.

 

 

 

Bilder til saken: