Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV  vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker. De viktigste smitteveiene er livdyr og «fjøsvandrere» som dyrleger, inseminører, dyretransportører og naboen. Virusene har vi hatt i Norge i mange år. Ved å la virus fortsette å spre seg relativt fritt i norsk storfepopulasjon vil minst 500besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Ved kontrollprogrammets start ble det beregnet at sykdommene kostet norsk strofenæring mer enn 100 millioner i året.

Luftveislidelser og diaré står for ca 75% av helsekortregistreringer hos kalv. 50 % av alle medisinske behandlinger av kalv var i 2014 luftveislidelser. Hvert år dør mellom 5.000 – 10.000 kalver av slike sykdommer. Selv om disse to sjukdommene er virusinfeksjoner blir de ofte behandlet med antibiotika, dels på grunn av usikker diagnostikk i felt, dels på grunn av bakterielle følgeinfeksjoner. Det er altså kort oppsummert fire hovedgrunner; bedre produsentøkonomi, bedre dyrehelse, bedre dyrevelferd og et viktig bidrag til lavere antibiotikaforbruk.

Mer info hos Animalia

 

Bilder til saken: